Sano Agrar Institut (SAI) – Prvih 7 mesecev obstoja

Prašičerejska farma SAI je raziskovalno-razvojno središče podjetja Sano, kjer je poseben poudarek na raziskavah in nadaljnjem razvoju krme za prašiče. Farma ima kapaciteto 1.250 plemenskih svinj, glavni cilj pa je proizvodnja in prodaja pujskov za pitanje. Ta kmetija deluje tudi kot reprezentativni obrat, zato je v sklopu kmetije zgrajen hodnik za obiskovalce, preko katerega si lahko zainteresirani študenti, strokovnjaki, Sano partnerji po vsej EU in tehnično osebje brez kontakta ogledajo živali v različnih fazah proizvodnje in se izobražujejo o delovnih procesih na farmi.

Kot rezultat dolgoletnega vztrajnega dela (projektiranje, gradnja, montaža) smo 6. februarja 2023 dosegli cilj in začelo se je polnjenje kmetije. Prvih 66% mladic (845 kom + 3 kom poskusnih merjascev) je prispelo na farmo med 6. in 8. februarjem 2023. Najstarejše mladice so bile stare 190 dni, najmlajše pa 90 dni. Povprečna telesna teža živali ob vstopu je bila 93,8 kg. Ostale mladice (415) so prispele na kmetijo v obdobju 25-26. aprila 2023 s povprečno telesno maso 120,4 kg, kot je navedel kolega @Agárdi Gábor. Svinje nad 120 kg smo namestili v čakališče, med 100-120 kg v prasilišče, pod 100 kg pa v vzrejališče.

Glede na nastanitev in telesno težo mladic je bilo krmljenje naslednje: za skupino živali pod 80 kg so bile vzrejne mladice krmljene s predmešanico Sauengold Lac® po priporočilu Topigs Norsvin, živali nad 80 kg pa z SUSan Trag® predmešanica. V krmišču je bilo krmljenje ad libitum (po volji), v ostalih hlevih pa so za svinje uporabljali individualne obroke. Individualni odmerki so določeni na 2,5-2,8 kg/dan/žival glede na njihovo telesno kondicijo. 14 dni pred pričakovanim estrusom so bile krmljene s premiksom SUSan Trag® je bilo izvedena metoda izpiranja ali "flushing". Kot poudarja kolega @Agárdi Gábor, se je osemenjevanje mladic začelo 1. aprila letos. Ker je bila telesna masa pomembnejši kriterij od starosti, so bile živali + 160 kg osemenjene, skupine pa so bile oblikovane na podlagi stalnega opazovanja in kontrole estrusa ter merjenja telesne mase.

Pasma Durok je bila uporabljena kot končni merjasec. Rezultati prvih 20 tednov brejosti je 98,96% svinj brejih (1.142 od 1.154 osemenjenih mladic je brejih). SUSan Trag® predmešanico smo uporabljali kot hrano za mladice v količini 2,7-3,0 kg/dan na žival, odvisno od telesne kondicije, z dvema obrokoma na dan. Prehodna krma za svinje je bila narejena s predmešanico SUSan Lac® in je bila uvedena 10 dni pred pričakovanim datumom prasitve dvakrat na dan.

Povprečno število živorojenih pujskov na farmi je bilo 14,22 pujskov/gnezdo, povprečna porodna teža je bila 1,3 kg/pujska, gnezdo pa je bilo dobro izenačeno. Po prasitvi so živali dobivale krmo za svinje v laktaciji, pripravljeno s predmešanico SUSan Lac® na začetku 3x/dan, nato pa smo število hranjenj povečali na 5x/dan. Od 3. dneva starosti pujski prejmejo mlečni nadomestek (SanAmmat F®), od 5. dneva dalje pa je v krmilnicah za pujske na voljo tudi "creep-feed" Bonni-M Forte®. Predstarter za odstavitev uvedemo v prasilnico v zadnjem tednu z ustreznim postopnim prehodom (brez uporabe antibiotikov). Telesna teža pujskov ob odstavitvi v starosti 24-26 dni je bila 7,5-7,7 kg/kom. Interim obdobje pri prvih 4 skupin svinj po odstavitvi je bilo približno 5 dni.

Stik z nami

Sano, sodobna prehrana živali d.o.o.
+386 2 788 52 27 ali 051 238 415
+386 2 788 52 28
Hajdoše 41b
2288 Hajdina
Slovenija

Dodatne vsebine

Koliko pustega mesa bo imel pitanec, je odvisno že od krmljenja breje plemenske svinje, saj se že v maternici odloči kakšna bo mišična masa pujska. Po porodu pa imata bistveni vpliv na mesnatost razvoj pujska in dnevni prirasti.V pitališču pa je

                            Osnovni zoohigienski dejavniki vključujejo številne predelave, ki jih je treba

Kako lahko kljub vročini dosežem visoke proizvodne rezultate? Poletje je tik pred vrati, z njim pa tudi obdobje v letu, ko lahko visoke temperature postanejo dejavnik tveganja za ljudi in prašiče. Vendar se za razliko od ljudi prašiči ne morejo

Faza odstavitve pujskov je zelo občutljiv čas za rejca v tehnologiji reje prašičev, saj nova krma in sprememba lokacije pogosto povzročata težave. Zaradi navedenih razlogov je treba posebno pozornost posvetiti krmljenju in pogojem reje pujskov.

Driska je pogosta zdravstvena težava pri pujskih in jo lahko povzročijo številni povzročitelji okužb (Johnson, 2016). Vsak rejec se mora zavedati gospodarskih izgub, ki jih prinaša driska, da se driski ni mogoče izogniti, da pa jo lahko obvladuje